Otwórz nowy wniosek


Zapisz wersję roboczą wniosku


Kontynuuj pracę na zapisanej wcześniej wersji roboczej


Wydrukuj wersję roboczą wniosku


Zarejestruj ostateczną wersję wniosku wydrukuj wniosek/oświadczenie


Instrukcja korzystania z generatora wniosków
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU SZKOŁA.PL W IRLANDII. EDYCJA 2014
Uwaga! Równolegle jeden wniosek może być edytowany tylko na jednym komputerze! Jeśli trwa edycja jednocześnie na kilku komputerach, dane nie zapiszą się!
CZĘŚĆ I -“ INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa szkoły uzupełniającej w jęz. polskim
2. Nazwa szkoły uzupełniającej w jęz. angielskim
3. Pełna nazwa podmiotu prowadzącego szkołę (np. stowarzyszenia) w języku polskim
4. Pełna nazwa podmiotu prowadzącego szkołę (np. stowarzyszenia) w języku angielskim
5. Adres formalny wnioskodawcy
Kraj IRLANDIA
6. Adres korespondencyjny wnioskodawcy
Kraj IRLANDIA
7. Dyrektor/ kierownik szkoły uzupełniającej
8. Osoba odpowiedzialna za składany list intencyjny i realizację dotacji
10. Status prawny wnioskodawcy - forma prawna pod jaką zarejestrowany jest podmiot prowadzący szkołę
11. Numer rejestracyjny oraz instytucja rejestrująca
12. Wymagane załączniki
Jeśli załączniki mają formę plików a nie linków, należy brać pod uwagę następujące parametry: maksymalny rozmiar jednego pliku do 15 MB, preferowany format: PDF; inne akceptowane formaty: Word, RTF, PDF, ZIP. Jeśli odpowiedź na dany punkt wymaga zamieszczenia kilku plików w jednym zasobniku, należy je najpierw spiąć do jednego folderu ZIP i w tej formie umieścić w zasobniku.
Uwaga! Po wybraniu plików do załączenia [przycisk: przeglądaj] kliknij "Zapisz wersję roboczą wniosku" w górnym panelu administracji (pojawi się napis "Poprawnie wczytano plik w zasobniku"), a dopiero potem zarejestruj wersję ostateczną wniosku. Inaczej pliki nie zapiszą się
Bezpośredni link do aktualnego profilu szkoły w bazie szkół polonijnych na stronie www.polska-szkola.pl
Dokument potwierdzający rejestrację podmiotu prowadzącego SSU
Wybierz plik pierwszy:
Statut podmiotu prowadzącego szkołę (link lub plik)
Wybierz plik drugi:

Sprawozdanie merytoryczne za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy (link lub plik)
Wybierz plik trzeci:

Sprawozdanie finansowe za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy (link lub plik)
Wybierz plik czwarty:

Skan z dzienników lekcyjnych za rok szkolny 2013/2014 wskazujący listy oraz obecności uczniów uczęszczających na zajęcia w placówce ubiegającej się o wsparcie
Wybierz plik szósty:

CZĘŚĆ II -“ INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SZKOŁY
13. Rok rozpoczęcia działania szkoły uzupełniającej
14. Liczba uczniów - stan na 31 marca 2014 r.
1 do 5 lat
2 6-8 lat
3 9-11 lat
4 12-14 lat
5 15-19 lat
  Razem
15. Liczba oddziałów (w tym przedszkolnych) w roku szkolnym 2013/14
16. Informacja o realizowanym programie nauczania, w tym: nauczane przedmioty i liczba godzin dydaktycznych przedmiotów ojczystych w roku szkolnym, podstawa programowa, podręczniki wykorzystywane na poszczególnych etapach edukacji.
  3000<-zostało znaków
17. Wymagany załącznik: roczny plan (z podaniem przedmiotów i liczby godzin) na rok szkolny 2013/3014
Wybierz plik piąty:

18. Informacja o zajęciach dodatkowych, jeśli szkoła takie prowadzi.
  2000<-zostało znaków
19. Informacja o sposobach angażowania rodziców w życie szkoły.
  3000<-zostało znaków
20. Kadra szkoły - kwalifikacje, liczebność, forma współpracy (wolontariat, odpłatna), przede wszystkim z uwzględnieniem nauczycieli i nauczycielek oraz osób zarządzających szkołą.
  3000<-zostało znaków
19. Łączne szacunkowe koszty prowadzenia szkoły w roku kalendarzowym 2013 w PLN
20. Źródła finansowania szkoły w roku kalendarzowym 2013 wraz z kwotami (w walucie lokalnej / PLN) lub opisowym określeniem wkładu o charakterze rzeczowym czy pracy wolontariuszy.
  2000<-zostało znaków
CZĘŚĆ III -“ BUDŻET SZKOŁY NA 2014 R. I WNIOSKOWANA DOTACJA
Kwoty wpisujemy w PLN w zaokrągleniu do pełnych złotych. System w przypadku poprawnych danych automatycznie będzie sumował odpowiednie kolumny i pola.
21. Planowane łączne koszty prowadzenia szkoły w roku 2014 w PLN
22. Wnioskowana kwota dotacji w rozbiciu na kategorie kosztów, które można pokrywać w ramach Programu. Wnioskowana kwota nie powinna stanowić więcej niż 50% planowanych łącznych kosztów prowadzenia szkoły.
1 Czynsze
2 Wypłaty dla nauczycieli
3 Pomoce metodyczne i materiały edukacyjne
4 Ubezpieczenia
  Razem
25. Planowane źródła pokrycia pozostałych kosztów prowadzenia szkoły w PLN w 2014 r., w tym: opłaty rodziców, wnioskowane dotacje z polskich oraz miejscowych środków publicznych, praca wolontariacka, wkład rzeczowy itd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   
Reprezentując wnioskodawcę oświadczam, że:
Jak złożyć wniosek?
Zarejestruj ostateczną wersję elektroniczną wniosku zawierającą wszystkie wymagane linki i załączniki elektroniczne.
Nie ma potrzeby drukowania i przesyłania do nas kopii papierowej.
Jeśli przez przypadek zarejestrowałeś/-łaś wniosek wielokrotnie, do oceny zostanie przekazana ostatnia zarejestrowana wersja.